• ساختار و سطوح جایزه
  • فرایند ارزیابی جایزه
  • معیارهای ارزیابی جایزه
  • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
  • فـي مابين مؤسسۀ فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی و انجمن...

     جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان...