• ساختار و سطوح جایزه
  • فرایند ارزیابی جایزه
  • معیارهای ارزیابی جایزه
  • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
  • مدل جایزه

    مدل تعالی و چهارچوب جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان، شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها، مستندات، ابزارهای تحلیلی و فنون پیشرفته مدیریت است، که برای ارزیابی، برنامه ریزی، اجرا و اندازه گیری مستمر فعالیت های مدیریتی استفاده می شود. اشخاص و سازمان ­ها می‌توانند با درنظرگیری الگوی بلوغ جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان، با ترسیم و یا بازتعریف چشم‌انداز فعالیت‌های خود در حوزه مدیریت، روش های عملی و پیش گام در مسیر نیل به این چشم‌انداز کلیدی را شناسایی نموده، و در راستای آن حرکت کنند.