• ساختار و سطوح جایزه
  • فرایند ارزیابی جایزه
  • معیارهای ارزیابی جایزه
  • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
  • اصول و ارزش های کلیدی مدل جایزه

    الگوی جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان بر هفت ارزش بنیادین بنا نهاده شده است. این ارزش­ ها در واقع اصول و مبانی پذیرفته شده در مدیریت بویژه مدیریت ایرانی- اسلامی می باشد.