• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • معیار های ارزیابی جایزه

     موفقیت شرکت کنندگان در کسب جوایز مدیریت استاد دکتر علی رضاییان، وابسته به نمرات ارزیابی اخذ شده در شاخص‌های مدنظر است. هر کدام از این شاخص‌ها براساس فرم های مراحل مختلف و مبتنی بر مستندات، ارزیابی، امتیازبندی و نمره‌دهی می‌شوند. پس از محاسبات نهایی، برندگان جایزه در چهار سطح مشخص می‌شوند.

   

  شاخص های اصلی ارزیابی اشخاص به شرح ذیل است:

  -         سوابق تحصیلی

  -         سوابق پژوهشی در حوزهء مدیریت

  -         مهارت های مدیرتی

  -         سوابق آموزشی

  -         سوابق کاری در حوزهء مدیریت