• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • سطوح جایزه

     جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان با هدف ارائه یک الگوی بلوغ برای ارتقاء قابلیت های مدیریتی در استادان، دانشجویان و فعالان حوزۀ مدیریت طراحی شده است. این الگو کمک می کند تا افراد و سازمان ها بتوانند با شناخت چالش های خود در هر مرحله، گام هایی را به سوی رقابت پذیری پایدار بردارند. این الگو در 4 سطح ارائه شده است. 

   

  سـطح اول) تعهد: 

      این ســطح جایزه در برگیرنده ایجاد تعهد و مسئولیت در میان دانشجویان و شرکت کنندگان است و به اشخاصی اعطا می ­شــود که ضــمن شــروع فعالیت­ های مدیریتی، گام­ های مطلوب و  اولیه ­ای را برداشته و در مسیر توسعه و پیاده سازی مدیریت  پیش می روند. چنین افرادی با انجام فعالیت­ های مقدماتی و بســترســازی ­های خود برای اقدامات آتی مدیریت، موفق به دریافت «گواهینامه و نشان تعهد به مدیریت» خواهند شــد. این افراد در مرحله اول، تعهد، پایبندی و دغدغه خود را در رابطه با استقرار مدیریت نشان داده و اهمیت فعالیت­ ها، نظام­ ها و الگوهای دانشی را به خوبی درک نموده اند و در مراحل بعدی به دنبال توسعۀ فعالیت های مدیریتی خود هستند.

   

  سـطح دوم)توانمنـدی:

       ايـن سـطح دربرگيرنـده شـکل گيري ظرفيت­ هـا و توانمندي ­هاي مدیریتی چـه بر پايـۀ رفتارهـاي دروني و چه از طريـق همکاري هـا، تعاملات و کسـب فنـاوري از بيرون اسـت. شرکت کنندگانی که نتایج و پیشرفت­ های ارزنده ­ای به دست آورده­ و به حد نصاب امتیازات توانمندی در مدیریت رسیده­ باشند، موفق به دریافت «گواهینامه و نشان توانمندی در مدیریت» خواهند شد.

   

   سطح سوم) شايستگي:

      اين سطح از الگوی بلوغ دربرگيرنده، شکل گيري قابليت ­ها و شايستگي ­هاي درون زاي فناوري و نوآوري در افراد یا سازمان است که مي تواند منجر به ايجاد شايستگي محوري، و در نهايت ايجاد مزيت رقابتي شود. داوطلبانی که بتوانند فعالیت­ های مدیریتی را به صــورت منســجم و اســاســی به اجرا رســانند و نمرات این سطح را در معیارهای ارزیابی اخذ نمایند، موفق به دریافت «گواهینامه و نشان شایستگی در مدیریت» خواهند شد.

   

  سطح چهارم) رقابت پذيري:

      اين سطح نشان دهنده عملکرد بالاتر از متوسط دانش آموختگان مدیریت است، و امکان ورود یک فرد یا سازمان را به عرصه های بین المللی فراهم می کند. در سطح رقابت پذیری سه زیر سطح زرین، سیمین و برنزین طراحی شده اند. رسیدن به حد نصاب تعیین شده برای  هر سطح، منجر به دریافت تندیس مربوطه خواهد شد.  

   

                           مدل بلوغ جایزه