• ساختار و سطوح جایزه
  • فرایند ارزیابی جایزه
  • معیارهای ارزیابی جایزه
  • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
  • ساختار اجرایی

        به لحاظ ساختار اجرایی، جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان تحت نظر مؤسسۀ فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی اداره می گردد، که در مراتب یک ساختار سازمانی منسجم تعریف شده و متشکل از سه بخش «شورای سیاست گذاری»، «کمیته علمی و ارزیابی» و «کمیته اجرایی و دبیرخانه» است.