• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • کمیته اجرایی و دبیرخانه
  الف) وظایف
   
  - ایجاد هماهنگی بین شورای سیاست گذاری، کمیتۀ علمی و اجرایی جایزه
  - ادارۀ دبیرخانه جایزه تحت یک ساختار منسجم و هماهنگ
  - تهیه و اعلام برنامۀ زمانی عملیات اجرایی دوره های مختلف جایزه
  - نگهداری و بهروزرسانی مستندات اجرایی و گزارشات محتوایی و سوابق جایزه 
  - ایجاد سایت جایزه و به روزرسانی دوره ای آن با امکان پاسخ دهی به مراجعه کنندگان 
  - هماهنگی کلیه فعالیت های کارشناسی مورد نیاز در سطوح جایزه
  - اعلام نیازها و فراخوان های عمومی در مقاطع مختلف جهت ثبت نام متقاضیان جایزه
  - ارائه مشاوره و برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی برای سازمان‌های داوطلب جایزه 
  - همکاری در تهیه و تدوین گزارشات و نتایج حاصل از ارزیابی ها و ارائه آن به شرکتکنندگان
  -  تدوین، طراحی و برنامه ریزی های مرتبط با تهیه تندیس ها، تقدیرنامه ها و گواهی نامه ها
  - تهیه گزارش عملکرد هر دوره، تحلیل وضعیت و تلاش در جهت رفع نواقص موجود
  - برگزاری همایش پایانی جهت اعطای جایزه
  - انجام مکاتبات و انتشار مستندات، گزارش ها و نشریات جایزه 
   
   
  ب) اعضا
  - آقای داود یاوری