• ساختار و سطوح جایزه
  • فرایند ارزیابی جایزه
  • معیارهای ارزیابی جایزه
  • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
  • هزینه ثبت نام

       در اولین دوره جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان، هزینۀ ثبت نام در جایزه را خود مؤسسۀ فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی متقبل می شود.