• ساختار و سطوح جایزه
  • فرایند ارزیابی جایزه
  • معیارهای ارزیابی جایزه
  • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
  • محل برگزاری

    محل برگزاری جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان متعاقباً اعلام خواهد شد.