• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • لطفا تمامی بخش ها را با دقت پر کنید.

  مقدار 1
  مقدار 2
  مقدار 3
  مقدار 4
  مقدار 1
  مقدار 2
  مقدار 3
  مقدار 4

  توضیحات انتهای فرم