• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • مدیریت
  دکتر علی رضاییان
  دکتر علی رضاییان

  عضو شورای سیاست گذاری جایزه

  بیشتر
  دکتر عادل آذر
  دکتر عادل آذر

  عضو شورای سیاست گذاری جایزه

  بیشتر
  دکتر سیدمحمد میرمحمدی
  دکتر سیدمحمد میرمحمدی

  عضو شورای سیاست گذاری جایزه

  بیشتر
  دکتر روح الله تولایی
  دکتر روح الله تولایی

  عضو کمیته علمی جایزه

  بیشتر
  دکتر محمد حسن مباركی
  دکتر محمد حسن مباركی

  عضو کمیته علمی جایزه

  بیشتر