• ساختار و سطوح جایزه
  • فرایند ارزیابی جایزه
  • معیارهای ارزیابی جایزه
  • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
  • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان

     

     

    در اولین دورۀ جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان کلیه استادان، دانشجویان، دانش ­آموختگان رشته­ های مختلف مدیریت و مدیران برتر در صورت داشتن شرایط ثبت نام، می ­توانند در جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان شرکت کنند.