• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • مدیریت
  دکتر محمد حسن مباركی
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  سوابق تحصیلی:
  دکترای مدیریت رفتاری دانشگاه تربیت مدرس تیرماه 1381 ـ 1375
  فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش سیستم ها از دانشگاه تهران 1374 ـ 1370
  لیسانس  اقتصاد بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی 1368 ـ 1362
   
   چاپ مقالات در مجلات با اعتبار علمی پژوهشی  :
      * مقاله ابعاد سازمانی وکاربرد سیستم ها و فن آوری اطلاعات در سازمان های صنعتی موفق، چاپ شده در مجله علمی پژوهشی مدرس وابسته به دانشگاه تربیت مدرس دوره 3، شماره 6، پاییز 1381
      * مقاله طراحی و به کارگیری فنآوری و سیستم های اطلاعات و بررسی تأثیر آن در موفقیت سازمان‌های صنعتی ـ
      * چاپ شده در مجله علمی پژوهشی دانشور وابسته به دانشگاه شاهد شماره2 از سال دهم دیماه1382 
      * مقاله در دست اقدام  "تیم های کارآفرین به عنوان نقشی مکمل برای مراکز رشد"
   
  سوابق پژوهشی:
      * مجری پروژه تحقیقاتی ‹‹ بررسی جایگاه سازمان‌های محلی در توسعه همه جانبه روستایی‌››  ،   با وزارت جهاد سازندگی، 1374
      * مجری پروژه تحقیقاتی ‹‹ بررسی و مطالعه سیستم فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی طبق مدل سه شاخگی 3c ›› زیر نظر کمیته برنامه جامع دفتر تبلیغات اسلامی سال 1379
      * مجری پروژه تحقیقاتی ‹‹ امام خمینی (ره) قدرت و سبک های رهبری›› زیر نظر موسسه تنظیم و نشرآثار امام با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی 1382
      * مجری پروژه تحقیقاتی ‹‹ بررسی تحقیق و توسعه R&D در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ›› زیر نظر کمیته برنامه جامع دفتر تبلیغات اسلامی 80  ـ 1379
      * انجام پژوهش مستقل در موضوع ‹‹ طراحی الگوی به کارگیری سیستم ها و فنآوری اطلاعات و بررسی تاثیر آن در سازمان های صنعتی 81 ـ 1379 ›› در 58 شرکت تحت پوشش مجتمع اقتصادی
      * مجری پروژه" بررسی آثار آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ICT در حوزه ارتباطات اجتماعی "  تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – شورای عالی انفورماتیک( طرح تکفا)، زمستان 1382
   
  علائق پژوهشی:
      * ابعاد رفتاری بحث کارآفرینی
      * مطالعه خودآکاهی و باورهای اثر بخش کارآفرینان
      * خلاقیت و نوآوری تحول و بالندگی سازمانی
      * مدیریت دانش عوامل موثر درشکل گیری دانش سازمانی