• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • کتاب(مدیریت)
  دکتر مسعود کسایی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مديريت توليد و عمليات

  Production and Operations Management
  نويسنده : دكتر سيدعباس كاظمي ، دكتر مسعود كسايي
  طرف مشارکت داخلی : ندارد
  چاپ : ششم ، 1393 تعداد صفحه : 500 ص
  شابک: 978-964-459-511-0 قيمت : 135000 ريال
   
  شرح :
   
  اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «مديريت توليد و عمليات» به ارزش 3 واحد تدوين شده است.
  فهرست :
  پيشگفتار
  فصل اول: درآمدي بر مديريت توليد و عمليات
  فصل دوم: استراتژيهاي عملياتي
  فصل سوم: پيش‌بيني در مديريت توليد
  فصل چهارم: فرايندهاي توليدي
  فصل پنجم: مكان‌يابي 
  فصل ششم: جانمايي تسهيلات توليدي و خدماتي
  فصل هفتم: روشهاي تجزيه و تحليل و توسعه جانمايي تسهيلات 
  فصل هشتم: فنّاوري توليد: انتخاب و مديريت فنّاوري
  فصل نهم: برنامه‌ريزي ظرفيت
  فصل دهم: برنامه‌ريزي تلفيقي
  فصل يازدهم: برنامه زمان‌بندي 
  فصل دوازدهم: سيستمهاي كنترل موجودي و برنامه‌ريزي مواد
  فصل سيزدهم: مديريت مواد و خريد
  فصل چهاردهم: بهره‌وري كاركنان و مديران
  فصل پانزدهم: كنترل كيفيت
  فصل شانزدهم: برنامه‌ريزي و كنترل پروژه 
  فصل هفدهم: مديريت نگهداري و تعميرات
  فصل هجدهم: تحقيق و توسعه و نوآوري
  فصل نوزدهم: آينده صنعت: تغيير در ديدگاه فنّاوري توليد و عمليات
  پيوست: آشنايي با برخي صنايع توليدي ايران
  منابع و مآخذ
   
  انگليسي براي رشته مديريت صنعتي
  English for the Students of Industrial Management
  نويسنده : دكتر مسعود كسائي
  طرف مشارکت داخلی : ندارد
  چاپ : ششم ، 1393 تعداد صفحه : 208 ص
  شابک: 978-964-459-769-5 قيمت : 65000 ريال
   
  شرح :
   
  اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت صنعتي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است.
   
  فهرست :
  1. Principles of Operations Management
  2. Productivity
  3. Competitive Advantage
  4. Quality Management
  5. Product Dcvelopment
  6. Three Process Strategies
  7. Business Pocess Reengineering
  8. Production Precesses and Technology
  9. Labor Planning
  10. Purchasing Management
  11. Material Management
  12. Project Management
  13. Facility Location and Layout
  14. Just-In-Time
  References

   

  بررسي اقتصادي طرحهاي سرمايه‌ گذاري

  بررسي اقتصادي طرحهاي سرمايه‌ گذاري
  Economics Analysis of Investment Projects
   
  نويسنده : دكتر مسعود كسايي
  طرف مشارکت داخلی : ندارد
  چاپ : دوم ، 1392 تعداد صفحه : 416 ص
  شابک: 978-964-530-188-8 قيمت : 95000 ريال
   
  شرح :
   
  اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت صنعتي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «ارزيابي طرحهاي سرمايه‌گذاري صنعتي» به ارزش 3 واحد تدوين شده است.
   
  فهرست :
  فصل اول: طرحهاي سرمايه‌گذاري صنعتي
  فصل دوم: محصولات و خدمات
  فصل سوم: مطالعه بازار
  فصل چهارم: راهبرد بازاريابي
  فصل پنجم: توليد محصول و عرضه خدمات 
  فصل ششم: طرح نيروي انساني و مديريت
  فصل هفتم: مخاطرات و مشكلات
  فصل هشتم: مديريت پروژه
  فصل نهم: تأمين مالي پروژه
  فصل دهم: كارآفريني
  فصل يازدهم: اولويتهاي سرمايه‌گذاري صنايع 
  فصل دوازدهم: ارزيابي سرمايه‌گذاريهاي صنعتي
  فصل سيزدهم: تحليل اقتصادي ـ اجتماعي فوايد هزينه طرح
  فصل چهاردهم: مجوزهاي تأسيس و بهره‌برداري و اخذ كمكهاي مالي
  فصل پانزدهم: ضرورت صادرات و پيوستن به سازمان تجارت جهاني
  منابع