• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • کتاب(مدیریت)
  دکتر عادل آذر
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  آمار و كاربرد آن در مديريت
  (Statistics and Its Application in Management ( Volume 1 )
   
  نويسنده : دكتر عادل آذر ، دكتر منصور مؤمني
  طرف مشارکت داخلی : ندارد
  طرف مشارکت خارجی : <#f:243/>
  چاپ : بیستم ، 1393 تعداد صفحه : 348 ص
  : شابک 978-964-530-662-3 قيمت : 95000 ريال
  مرحله تولید کتاب : چاپ شده 
   
  شرح :
  در دو جلد، براي دانشجويان رشته‌هاي مديريت و حسابداري در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد، به‌عنوان منبع اصلي درسهاي «آمار و كاربرد آن در مديريت (1) و (2)» به ارزش 6 واحد، و درس «تحليل آماري» به ارزش 2 واحد، تدوين شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهي مديران واحدهاي صنعتي، تجاري و اداري نيز از آن بهره‌ ببرند.
   
  فهرست :
  پیشگفتار
  فصل اول: كليات
  فصل دوم: مطالعه توصيفي داده‌هاي طبقه‌بندي نشده
  فصل سوم: طبقه‌بندي و توصيف هندسي مشاهدات جامعه آماري
  فصل چهارم: توصيف مقداري مشاهدات طبقه‌بندي شده
  فصل پنجم: مبادي احتمال
  فصل ششم: توابع احتمال گسسته
  فصل هفتم: توابع احتمال پيوسته
  فصل هشتم: توزيع نرمال
  پيوست
  کتابنامه
  واژه‌نامه
  چاپ سوم با اصلاحات و چاپ هفدهم با تجدید نظر
   
   
  آمار و كاربرد آن در مديريت
  Statistics and its Aplication in Management ( Vol. 2 ) : Stutistical Analysis
   
  نويسنده : دكتر عادل آذر ، دكتر منصور مؤمني
  طرف مشارکت داخلی : ندارد
  طرف مشارکت خارجی : <#f:243/>
  چاپ : هجدهم ، 1393 تعداد صفحه : 476 ص
  : شابک 978-964-530-399-8 قيمت : 130000 ريال
  مرحله تولید کتاب : چاپ شده 
   
  شرح :
  اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي دروس «آمار و كاربرد آن در مديريت (1) و (2)» و «تحليل آماري» تدوين شده است.
   
  فهرست :
  فصل نهم: نمونه‌گيري و توزيعهاي نمونه‌گيري
  فصل دهم: تخمين آماري
  فصل يازدهم: آزمون فرض آماري
  فصل دوازدهم: تحليل واريانس
  فصل سيزدهم: رگرسيون خطي ساده و همبستگي
  فصل چهاردهم: رگرسيون چندگانه و غيرخطي
  فصل پانزدهم: كاربردهاي آزمون كاي ـ مربع در مديريت
  فصل شانزدهم: روشهاي ناپارامتري
  فصل هفدهم: تحليل سريهاي زماني و مدلهاي پيش‌بيني
  فصل هجدهم: نظريه تصميم
  پيوست
  منابع و مآخذ
  واژه‌نامه
  هر فصل شامل سؤالات و مسائل آن فصل است.
  چاپ سیزدهم ویراست 3 و چاپ هفدهم با اصلاحات
   
   
  تحقيق در عمليات
  Operations Research : Concepts & linear Programming Applications
   
  نويسنده : دكتر عادل آذر
  طرف مشارکت داخلی : ندارد
  طرف مشارکت خارجی : <#f:243/>
  چاپ : پنجم ، 1392 تعداد صفحه : 712 ص
  : شابک 978-964-530-090-4 قيمت : 165000 ريال
  مرحله تولید کتاب : چاپ شده 
   
  شرح :
  كتاب حاضر براي دانشجويان رشته مديريت، حسابداري، اقتصاد و مهندسي صنايع در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي دروس «تحقيق در عمليات 1 و 2» به ارزش جمعاً 6 واحد تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، فراگيران عمومي و علاقه مندان به دانش OR كه بيشتر شامل مديران صنعتي و دولتي خواهد بود، نيز از آن بهره‌مند شوند.
   
  فهرست :
  پيشگفتار
  فصل اول: كليات تحقيق در عمليات: ويژگيها و فرايند
  فصل دوم: برنامه‌ريزي خطي: مدل‌سازي
  فصل سوم: برنامه‌ريزي خطي: روش هندسي
  فصل چهارم: برنامه‌ريزي خطي: روش سيمپلكس
  فصل پنجم: برنامه‌ريزي خطي: تحليل عناصر تابلوي سيمپلكس و مسئله ثانويه 
  فصل ششم: برنامه‌ريزي خطي: شكل ماتريسي تابلوي سيمپلكس و روش سيمپلكس تجديدنظر شده
  فصل هفتم: برنامه‌ريزي خطي: تحليل حساسيت و برنامه‌ريزي پارامتريك
  فصل هشتم: برنامه‌ريزي خطي: مدل حمل و نقل
  فصل نهم: برنامه‌ريزي خطي: مدل تخصيص
  فصل دهم: برنامه‌ريزي عدد صحيح 
  در پايان هر فصل خلاصه فصل، مسائل فصل، سؤالات تكميلي و چهارگزينه‌اي، تمرينات، پاسخنامه سؤالات تكميلي و چهارگزينه‌اي درج شده است. 
  منابع
  واژه‌نامه فارسي ـ انگليسي
  واژه‌نامه انگليسي ـ فارسي
   
  بودجه‌ ريزي عمومي
  Public Budgeting : Budgetary Institutions and Local Budget
   
  نويسنده : دكتر عادل آذر ، دكتر طيبه اميرخاني
  طرف مشارکت داخلی : ندارد
  طرف مشارکت خارجی : <#f:243/>
  چاپ : دوم ، 1391 تعداد صفحه : 572 ص
  : شابک 978-964-530-723-1 قيمت : 105000 ريال
  مرحله تولید کتاب : چاپ شده 
   
  شرح :
  كتاب حاضر براي دانشجويان رشته‌هاي مديريت، اقتصاد و حسابداري در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي دروس «اصول تهيه و تنظيم بودجه» و «بودجه‌ريزي عمومي» هر كدام به ارزش 3 واحد ترجمه و تأليف شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهي، كليه مديران بخش عمومي و ساير علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند.
   
  چكيده :
  امروزه اجماع عمومی مبتنی بر این امر وجود دارد که برخورداری از یک بودجه خوب و کارآمد که جامع کلیه عملیات دولت باشد و زنجیره‌ای از نتایج، برنامه‌ها و فعالیتها را در سیر چشم‌انداز کشور دربرگیرد، به منزله عنصر مهم در راستای دستیابی به یک دولت شایسته و پاسخگو در نظر گرفته می‌شود، در این زمینه نقش نهادهای بودجه‌ریزی اهمیت بسیاری دارد، چرا که این نهادها به طور تاریخی در روند تدریجی حرکت کشورها به سوی حکمرانی شایسته و پاسخگو نقش قابل توجهی را ایفا کرده‌اند. کتاب حاضر، مروری جامع از نهادها و روشهای بودجه‌ریزی با تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی، ارائه کرده و مشتمل برآموزه‌های مفیدی برای اعمال اصلاحات در کشورهای در حال توسعه است. علاوه بر آن، دستورالعملهای عملیاتی مشروحی به منظور طراحی نهادهای بودجه‌ریزی در راستای دستیابی به حکمرانی پاسخگو، ارائه می‌کند.
   
  فهرست :
  مقدمه 
  اختصارات 
  فصل اول: نهادهاي بودجه‌ريزي 
  فصل دوم: بودجه و دامنه شمول آن 
  فصل سوم: بودجه سرمايه‌اي: نظريه و عمل 
  فصل چهارم: روشهاي بودجه‌بندي و اجرايي‌كردن آنها 
  فصل پنجم: بودجه‌ريزي عملياتي 
  فصل ششم: حسابداري تعهدي در بخش عمومي 
  فصل هفتم: مديريت هزينه بر مبناي فعاليت در بخش عمومي 
  فصل هشتم: تهيه، تنظيم و تصويب بودجه 
  فصل نهم: اجراي بودجه 
  فصل دهم: فرايند گردش بودجه در ايران 
  فصل يازدهم: يك نظام مطلوب مديريت ماليه عمومي بايد چگونه باشد؟ 
  فصل دوازدهم: مديريت مالي در دولت محلي: مرور كلي 
  فصل سيزدهم: تجزيه و تحليل بودجه محلي و ارزيابي عملكرد دولت محلي 
  فصل چهاردهم: مباحث جديد در بودجه‌ريزي 
  منابع 
  واژه‌نامه 
  نمايه
   
   
   
   
  تحليل استراتژي در عصر حاضر
  نويسنده: رابرت ام گرنت
  مترجم / مصحح: بيژن نهاوندي - نويد جعفري‌نژاد - الهويردي تقوي - عادل آذر
  قطع: خشتي
  نوع جلد: شوميز
  ناشر: رسا
  زبان: فارسي
  تعداد صفحات: 576
  سال انتشار: 1393
  نوبت چاپ: 1
  شابك: 9789643178734
  ابعاد:  × × (سانتي‌متر)
  وزن: 940(گرم)
  قیمت: 320,000 ريال

   

  چکیده مدیریت استراتژیک: آنچه باید برای ماندگاری کسب و کار بدانید
   
  رونالد برگر، نیلز بیکهوف، فیلیپ کاتلر، عادل آذر (مترجم)، بیژن نهاوندی (مترجم)، نوید جعفری نژاد (مترجم)
     
  مشخصات کتاب
   تعداد صفحه: 144
  نشر: کارنامه کتاب (21 آبان، 1392)
   شابک: 978-964-8172-13-3
   قطع کتاب: رقعی
   وزن: 400 گرم
   
  منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت
   
  سیدحیدر میرفخرالدینی، عادل آذر، مسعود پورحمیدی
     
  مشخصات کتاب
  تعداد صفحه: 500
  ( نشر: دانشگاه یزد (139
   شابک: 978-600-6309-25-5
   قطع کتاب: وزیری
  وزن: 1050 گرم
   
  اخلاق کسب و کار: رویکردی کاربردی 
  اندرو گیلیر، عادل آذر (مترجم)، محمدحسن خاکباززاده (مترجم)، فرشاد گلستان جوزانی (ويراستار)
     
  مشخصات کتاب
  • تعداد صفحه: 372
  • نشر: دانشگاه امام صادق (ع) (14 تیر، 1393)
  • شابک: 978-600-214-355-6
  • قطع کتاب: وزیری
  • وزن: 850 گرم

   

  مدیریت عملیات خدمات، بهبود ارائه خدمات
   
  رابرت جانستون، گراهام کلارک، عباس رضائی پندری (مترجم)، عادل آذر (مترجم)
     
  مشخصات کتاب
  تعداد صفحه: 424
  نشر: نگاه دانش (04 شهریور، 1392)
   شابک: 978-964-157-227-5
   قطع کتاب: وزیری
   وزن: 900 گرم